Jak zachovat poštovní služby v menších městech a obcích

Od 1. 10. 2013 je v účinnosti novela zákona č. 29/2000 sb., o poštovních službách.

Po novele poštovního zákona, účinné od 1. 1. 2013, a po prováděcí vyhlášce 464/2012 Sb., jde o další změnu poštovního zákona, která posunuje právní úpravu poskytování poštovních služeb směrem k uvolnění trhu, tedy od státních garancí ke garancím soukromoprávním.

Uvolněním trhu je ohrožena existence klasických pošt v malých městech a obcích. Pokud si tyto chtějí uchovat kvalitu poskytování poštovních služeb, na kterou byli jejich občané zvyklí, musí sami vystupovat aktivně. Novela poštovního zákona sice zavedla nové procesní nástroje pro ochranu kvality poskytováním poštovních služeb, avšak jejich využití a reálný dopad závisí především na aktivním přístupu těch, kterých se tyto problémy týkají.

Doporučená opatření

 1. Při všech jednáních trvejte na standardu kvality poskytování poštovních služeb garantovaném právními předpisy (kam patří i hustota poboček pošt).
  Pokud vaše obec splňuje kritéria pro kvalitu poštovních služeb podle prováděcího předpisu, pak je třeba trvat na jeho dodržování. Není-li vaše obec prováděcím předpisem přímo pokryta, pak je třeba se opírat o standard garantovaný přímo zákonem a nenechat se dotlačit ke snížení standardu odkazováním na mezery ve vyhláškách či nařízeních. Vyhlášky a nařízení nemohou snížit standardy garantované zákonem a navíc ne všechna kritéria kvality jsou vyhláškami a nařízeními definována. Důležitou roli zde hrají skutečné potřeby veřejnosti v dané lokalitě.  
 2. Zjistěte, kdo je držitelem poštovní licence pro vaši lokalitu.
  Po novelách poštovního zákona to nemusí být nutně Česká pošta, protože její dřívější monopol už neplatí. Držitele poštovní licence nelze zaměňovat se smluvním partnerem České pošty (Pošta Partner, Výdejní místo I a II). Smluvní partner České pošty se opírá o licenci České pošty, avšak jiný držitel poštovní licence může mít podmínky v licenci nastaveny odlišně.
 3. Buďte aktivně v kontaktu s držitelem poštovní licence pro vaši lokalitu.
  Znamená to především ohlídat a vyžadovat plnění i povinnosti držitele poštovní licence stanovené zejm. v ust. § 33 poštovního zákona, ale také znát konkrétní obsah poštovní licence vydané pro vaši lokalitu a po držiteli vyžadovat její plnění.
 4. Zajímejte se o smluvní vztah mezi držitelem poštovní licence pro vaši lokalitu a smluvním partnerem, který vede provozovnu ve vaší lokalitě jménem a na účet držitele poštovní licence (v případě České pošty jde o provozovny Partner I a Partner II, Výdejní místo I a Výdejní místo II).
  Zejména jde o to, jak je dojednán rozsah služeb a jak je smluvně a prakticky zajištěno řádné plnění povinností při poskytování poštovních služeb.
 5. Využijte nově rozšířené kompetence Českého telekomunikačního úřadu jako dozorového orgánu.
  Upozorňujeme zvláště na možnost přezkumu a následné veřejné konzultace, kterých by se měly mít možnost účastnit dotčené obce a občané, a které mohou vyústit až v autoritativní uložení povinnosti poskytovat základní služby konkrétnímu nejvhodnějšímu držiteli poštovní licence.
 6. Pohlídejte si výši cen za poštovní služby a možnosti dotace poštovních služeb.
  Podle nové legislativy jsou ceny za poštovní služby nákladové. „Přerozdělování“ nerentabilních nákladů se dříve dělo v rámci monopolu České pošty, avšak nyní bude náklady „přerozdělovat“ Český telekomunikační úřad. Pokud Český telekomunikační úřad usoudí, že v některé lokalitě jsou služby cenově nedostupné, uplatní cenovou regulaci a operátorovi poskytne náhradu ze zvláštního účtu.
 7. Při hrozbě zrušení pobočky České pošty využijte co nejšířeji ust. § 28 vyhlášky č. 464/2012 Sb., které České poště ukládá povinnost projednat záměr uzavření příslušné pošty v dostatečném časovém předstihu s obcemi, povinnost usilovat o zajištění dostupnosti základních služeb ve spolupráci s třetí osobou a povinnost případně zajistit tuto dostupnost jiným vhodným způsobem.
  Ze znění tohoto ustanovení je mimochodem zřejmé, že sliby v dřívějších prohlášeních České pošty nejsou ani tak projevem dobré vůle jako především plněním její právní povinnosti. Je třeba se aktivně snažit, aby tyto právní garance nebyly pouze formálními gesty, ale aby problém byl skutečně věcně projednán a aby ze strany České pošty byla skutečně naplňována i příslušná povinná „usilování“ a „zajišťování“.
 8. Zajímejte se aktivně o osud návrhu nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb a prosazujte zvýšení navrženého dolního limitu počtu pošt.
  Na stole Vlády ČR leží návrh Českého telekomunikačního úřadu na vydání nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb, jehož vydání předpokládá ust. § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 29/2000 sb., o poštovních službách. Předložený návrh navrhuje minimální počet pošt 2100 pro celé území ČR a ve svých důsledcích by tak umožnil pokles počtu poštovních poboček v ČR až o třetinu. Proti tomuto návrhu již protestuje řada obcí a vláda zatím návrh neprojednala. Český telekomunikační úřad ve svém prohlášení sice uvádí, že navrhované nařízení nelimituje Českou poštu v tom, aby dle poptávky provozovala další pobočky nad rámec těchto povinných, avšak podstatou problému pochopitelně není horní limit, ale dolní limit počtu pošt, který zajišťuje minimální hustotu pošt bez ohledu na poptávku. Jde tak zjevně o další z dílčích legislativních kroků, který České poště rozšiřuje prostor pro rušení menších, méně rentabilních, poboček.

Naše advokátní kancelář má v této oblasti praktické zkušenosti a je připravena poskytnout vám právní poradenství ve věci poskytováním poštovních služeb a zastupovat vás při jednání se státními orgány, s držiteli poštovní licence (například s Českou poštou) či jejich smluvními partnery.

Jan Plšek, Frank Bold

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.