Důležité změny v zákonech v roce 2019

Přehled podstatných legislativních změn, které právě vstoupily v účinnost, nebo je očekáváme v letošním roce.

Ochranné známky

Kdo přemýšlí o registraci ochranné známky nebo má již nějakou známku zapsanou, měl by zpozornět. Od 1. ledna 2019 došlo ke změně podmínek pro zápis ochranné známky v zákoně o ochranných známkách. Nově není nutné, aby ochrannou známku tvořilo označení schopné grafického znázornění. Ochrannou známku tak bude moct tvořit jakékoliv označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby od jiných výrobků nebo služeb. Tato změna otevírá prostor pro registraci netradičních ochranných známek, jako jsou různá gesta, hudební ochranné známky apod. Obezřetnější by měli být i stávající majitelé ochranných známek. Nově úřad nehlídá, zda je nová ochranná známka shodná s již zapsanou známkou. Shodnou nebo obdobnou známku nezapíše jen, pokud se majitel starší známky sám ozve s námitkami.

GDPR a ochrana osobních údajů

Všechny organizace, společnosti, instituce, ale i jednotlivci, kteří při své činnosti nakládají s osobními údaji, se museli minulý rok přizpůsobit Evropskému nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). K tomuto nařízení připravují zákonodárci nový adaptační zákon o zpracování osobních údajů. V této chvíli je návrh zákona schválen Poslaneckou sněmovnou a je v rukou Senátu. Zákon zavádí přípustné výjimky za účelem vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely a dále pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Nový zákon stanovuje maximální výši pokut pro některé subjekty na 10 milionů Kč, pro malé je maximum 15 000 Kč.

Novela trestního zákoníku

Nejen podnikatelé, kteří jsou povinnými osobami podle zákonných pravidel proti praní špinavých peněz, by měli být obeznámení s novou konstrukcí trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti. Od 1. února 2019 bude účinná novela trestního zákoníku, kterou se ruší trestné činy podílnictví a podílnictví z nedbalosti. Tyto skutkové podstaty budou nově nahrazeny trestným činem legalizace výnosů z trestné činnosti, a to činem úmyslným a i z nedbalosti. Nově se také zavádí trestný čin maření spravedlnosti, který postihuje nabízení falešných svědectví, svádění znalce, falešných důkazů apod.

Zvýšení minimální a zaručené mzdy

Zaměstnavatelé jsou povinni upravit mzdy svým zaměstnancům tak, aby odpovídaly zákonnému minimu. K počátku roku došlo k nárůstu stanovené minimální mzdy. Namísto dosavadních 12 200 Kč minimální mzda nově činí 13 350 Kč. Minimální hodinová sazba pak byla povýšena ze 73,20 Kč na 79,80 Kč. Rovněž dochází i k zvýšení zaručené mzdy garantující minimální možný příjem zaměstnanců určitých profesí, a to s ohledem na všech osm skupin.

Nová pravidla pro směnárny

Osob provozující směnárenskou činnosti se týká novela zákona o směnárenské činnosti, která bude účinná od 1. dubna 2019. Kdokoliv, kdo si mění peníze z nebo na cizí měnu, však ocení novinky, se kterými zákonodárce přišel. Zákazník bude moci nově do 3 hodin od provedení obchodu od smlouvy odstoupit. K odstoupení musí dojít v provozovně, kde k obchodu došlo. Odstoupení bude možné jen do částek odpovídajícím hodnotě 1000 eur a bude se týkat i tzv. doplňkových obchodů. Novela také výrazně omezuje možnosti provozovatelů si říci o úplatu za provedení obchodu.

Změna zákoníku práce

Zaměstnavatelé a zaměstnance se budou muset pravděpodobně v průběhu roku 2019 a částečně až v roce 2020 adaptovat na nové změny zákoníku práce. Novela zatím neprošla Parlamentem, může tak ještě dojít změn. Zákon nově zavádí tzv. sdílené pracovní místo. Dva zaměstnanci, kteří vykonávají stejnou práci a mají sjednanou kratší pracovní dobu, budou moci po předchozí domluvě se zaměstnavatelem sdílet pracovní místo, tedy střídat se ve výkonu práce, a sami si rozvrhovat pracovní dobu tak, aby se na místě střídali. Velké změny se týkají rovněž dovolené, ovšem tato změna by měla být účinná až v roce 2020. Nově se bude dovolená odvíjet od počtu pracovních hodin, dotkne se tedy zejména zaměstnanců s kratší nebo delší pracovní dobou. Novelou se mění také mj. úprava doručování v pracovněprávních vztazích, přechod práv a povinností. O výsledné podobě novely budeme informovat.

Připravovaná změna energetického zákona

Na konci roku 2018 skončilo připomínkové řízení k novele energetického zákona. Podstatnou změnou bude zahrnutí akumulace do energetického zákona. Podrobněji se tématu budeme věnovat ve speciálním článku.

Důležité termíny tohoto roku

Přiznání k dani z nemovitostí

31. 1. 2019

Zpracování zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou

Zpracování - do 3 měsíců od skončení účetního období ovládané osoby

Přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou kontrolním orgánem

Nejpozději před konáním valné hromady, která bude zprávu projednávat.

Daňové přiznání k dani z příjmů - samostatné

3. 4. 2019

Daňové přiznání k dani z příjmů podávané prostřednictvím poradců

1. 7. 2019

Kontrolní hlášení plátce jako FO

Ve stejném termínu jako daňové přiznání

Kontrolní hlášení plátce jako PO

za kalendářní měsíc, a to do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce

Projednání účetní závěrky nejvyšším orgánem

do 6 měsíců po skončení účetního období

Ověření účetní závěrky auditorem

  • je- li vyžadováno

nejpozději do 12 měsíců od rozvahového dne, tj. dne, kdy byla účetní závěrka sestavena

Zveřejnění účetní závěrky

Zveřejnění výroční zprávy

  • vyhotovují účetní jednotky, které mají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem
  • součástí práva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zpracovává-li se

Zveřejnění - do 30 dnů ode dne ověření auditorem, ukládá-li ho zákon, a schválení příslušným orgánem, nejpozději do konce roku.

Valná hromada

Valná hromada by se měla konat alespoň jedenkrát za rok

 

 

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.