Výsledky kontrol 183 fotovoltaických elektráren. Jaké informace ERÚ vlastně veřejnosti sdělil?

14. listopadu 2013 svolala předsedkyně ERÚ tiskovou konferenci. Nejvíce očekávanou zprávou bylo sdělení o výsledku kontrol fotovoltaických elektráren: „kontrola se týkala 183 licencí FVE s celkovým instalovaným výkonem přes 500 MW a roční výší podpory asi 7 miliard korun. Kontrolovány byly fotovoltaické výrobny s instalovaným výkonem nad 1 MW, jejichž licence nabyly právní moci v prosinci 2010.“

Kromě několika statistických údajů s minimální informační hodnotou a pár vyhrůžek ohledně podnětů ERÚ k jiným státním orgánům, jsme se dozvěděli, že ERÚ nemá žádný hmatatelný výsledek kontrolní akce a že celé pochybení v sektoru FVE způsobil stát, ERÚ a distribuční společnosti. Po celé akci tak zůstane pouze opět o něco více pošpiněná pověst výroby energie ze slunečního záření.

Kontroly se zaměřovaly na licenční spisy, tj. interní dokumentaci, kterou ERÚ vede k držitelům licence, a částečně také na fyzickou kontrolu elektráren. Podle ERÚ vykazovaly všechny kontrolované licenční spisy nedostatky: „asi 60 % všech zjištěných nedostatků bylo klasifikováno jako méně závažné, většinu z nich s možným dopadem do platnosti udělené licence, 12 % jako středně závažné nedostatky a 28 % jako závažné nedostatky. V přibližně v 54 % případů se jednalo o porušení právních předpisů, ve 27 % došlo k porušení vnitřních předpisů a v 19 % nebyly doloženy všechny zákonem stanovené doklady.“

O čem ale uvedené sdělení vypovídá? Rozhodování o licenci a vedení licenčního spisu je plně v kompetenci ERÚ a držitelé licencí nemají možnost ani pravomoc obsah licenčního spisu měnit. Výsledky kontroly tedy poukazují na neschopnost ERÚ vydat v roce 2010 licenci v souladu se zákonem, zkontrolovat veškeré předložené podklady a vést kompletní spis o udělené licenci.

„Výsledkem“ kontrol je 56 trestních oznámení (bez bližší specifikace trestného činu nebo osob podezřelých z jeho spáchání) a 120 podání na Nejvyšší státní zastupitelství. ERÚ tak namísto standardního postupu správního práva - obnovy řízení o udělení licence, přenáší odpovědnost za výsledky svých interních pochybení na jiné státní orgány. Proč ERÚ nezahajuje obnovu řízení, pokud 100% licenčních spisů (ne udělených licencí, ale pouze spisů) je vadných? ERÚ tak rezignuje na svoji funkci nezávislého regulátora trhu a jediného státního orgánu, který má pravomoc udělenou licenci odebrat.

Předsedkyně ERÚ rovněž nesdělila, v kolika případech byla provedena fyzická kontrola elektrárny a jaké pochybení zjištěno. Ze zkušeností našich klientů vyplývá, že ERÚ provádělo fyzické kontroly elektráren pouze v několika málo případech a zjištěné nedostatky nebyly nikterak závažné. K stejné problematice se dne 5. listopadu 2013 vyjadřoval Petr Holoubek ze Státní energetické inspekce. Podle jeho slov SEI zkontrolovala za prvních 9 měsíců tohoto roku 261 elektráren a pochybení zjistila u 12 z nich. SEI samozřejmě kontroluje plnění odlišných zákonných povinností než ERÚ, nicméně nelze předpokládat, že by ERÚ zjistilo při fyzické kontrole výrazně vyšší míru porušování zákonů.

Předsedkyně ERÚ dále informovala o tom, že „ přibližně v 8 % z celkového počtu 185 kontrolovaných licencí byla v roce 2010 provedena fyzická kontrola FVE před vydáním rozhodnutí o udělení licence.“ K tomu je nutné uvést, že byť na první pohled tato zpráva zní hrozivě a patrně má svědčit o neschopnosti původního vedení ERÚ a jeho zaměstnanců o pochybení při udělování licencí, není tomu tak. Fyzická kontrola elektrárny (jakékoliv) před udělením licence není zákonnou podmínkou udělení licence a zákon takovou povinnost ERÚ neukládá.

Nejzajímavějším sdělením tiskové zprávy ale je informace o tom, kdo je odpovědný za závadný stav:

„Z kontrol jednoznačně vyplývá systémové selhání státu. Svou roli v něm hrál mimo jiné Energetický regulační úřad, který bezesporu v minulosti zapříčinil řadu nedostatků. Dalším problémem však zůstává činnost jednotlivých stavebních úřadů, které svým rozhodováním o kolaudacích vytvářely podmínky pro uvedení výroben do provozu. Úplně největším problémem je však skutečnost, že v roce 2010 rozhodovaly o vzniku nároku na podporu pro jednotlivé majitele solárních elektráren distribuční společnosti. Rozhodovací pravomoc tedy nebyla v rukou státu, ale soukromého sektoru,“ uvedla dále Alena Vitásková.

ERÚ také pojal několik podezření na porušení daňových zákonů, kdy v první řadě nedošlo k dočasnému vynětí „pozemků pod většinou solárních elektráren z (zemědělského) půdního fondu a nebyl tak odveden poplatek za tento správní krok.“ O vyjmutí rozhoduje orgán ochrany ZPF. I v případech, kdy nedocházelo k odnětí ze ZPF, musel o takovém postupu rozhodovat příslušný orgán ochrany ZPF, neboť jeho stanovisko bylo nezbytným podkladem pro stavební řízení. Pokud příslušný orgán rozhodl o tom, že vyjmutí není nutné, nejedná se o porušení zákona na straně žadatele o licenci a poplatková povinnost vůbec nevzniká. ERÚ není v žádném případě kompetentním úřadem, který má hodnotit aplikaci předpisů o ochraně zemědělského půdního fondu. Jestliže tak činí, překračuje svou pravomoc.

Dalším pochybením na straně provozovatelů FVE má být nezapsání trafostanic do katastru nemovitostí: „Rovněž většina trafostanic není evidována v katastru nemovitostí a není za ně vybírána příslušná daň.“ Evidence trafostanic jako staveb v katastru nemovitostí nemá žádný vliv na povinnost platit daň ze staveb. Daňová povinnost vzniká nezávisle na zápisu stavby v katastru nemovitostí (s výjimkou bytů) už vydáním kolaudačního souhlasu nebo oznámením stavebnímu úřadu a užíváním stavby. V případě, že je trafostanice jako stavba rozvodů samostatnou stavbou, není vůbec podle zákona o dani z nemovitostí předmětem daně ze staveb.

Pavel Doucha, Frank Bold

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.