Nájemní smlouva dle NOZ

Od 1. ledna 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (NOZ) a došlo ke změně v úpravě nájemních vztahů. 

Specifikum nájemní smlouvy dle NOZ

Obecným principem, který se uplatní v závazkových vztazích, je, že na vztahy uzavřené před účinností nového občanského zákoníku se uplatní původní právní úprava. Tedy např. kupní smlouva nebo smlouva o dílo uzavřená před 1. lednem 2014 a vztahy z ní vzniklé se budou i po tomto datu řídit nynějším občanským nebo obchodním zákoníkem, a ne novým občanským zákoníkem. Nájemní smlouva ovšem v tomto ohledu má specifické postavení. Podle NOZ totiž platí, že nájemní vztahy k nemovitostem uzavřené před 1. lednem 2014 se po účinnosti nového občanského zákoníku budou řídit novou právní úpravou. Toto se netýká nájmu věcí movitých a pachtu. Jen vznik již uzavřených nájemních smluv se bude posuzovat podle dosavadní právní úpravy.

Uzavírání nových nájemních smluv

Nový občanský zákoník výslovně stanoví, že nájemní smlouva, s výjimkou nájmu bytu, nemusí mít písemnou formu. I nadále ovšem z hlediska jistoty účastníků smluvních vztahů bude žádoucí nájemní smlouvy uzavírat písemně. Nicméně chybějící psaná smlouva dle NOZ neznamená, že smlouva nebyla uzavřená. I nadále platí, že není-li sjednaná doba trvání, jedná se o nájem na dobu neurčitou. Nově bude možné rovněž pronajmout věc, která teprve vznikne. 

Nájemní smlouva ústní neplatí 

Speciálně je tedy upraveno uzavírání smluv o nájmu bytů, kdy je i nadále vyžadovaná písemná forma. Neplatnosti ústně uzavřené smlouvy se může ovšem dovolávat pouze nájemce. Jedná se tedy o posílení postavení nájemce. Rovněž bude platit, že pokud nájemce užívá byt po dobu tří let, smlouva se považuje za uzavřenou.

Nájem bytu a prostor k podnikání

NOZ obsahuje speciální ustanovení pro nájem bytu a nájem prostor sloužících k podnikání. Nová úprava tedy nahrazuje rovněž současný zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor. NOZ opouští současnou právní konstrukci, dle které o tom, zda se jedná o byt nebo nebytový prostor, rozhoduje obsah kolaudační souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného stavebním úřadem.

Dle NOZ je rozhodující účel užívání nemovitosti. Pokud je nájem dojednán za účelem bydlení, jedná se o nájem bytu, ačkoliv dle kolaudačního rozhodnutí prostor není kolaudovaný jako byt. Stejně bude platit, že v případě, že prostory budou pronajaty za účelem provozování podnikatelské činnosti, je třeba aplikovat pravidla o nájmu prostor k podnikání, ačkoliv dle kolaudačního rozhodnutí se nejedná o prostory k provozování podnikatelské činnosti. Toto rozlišení má význam z hlediska práva a povinností nájemce a pronajímatele a zejména ukončování nájemních vztahů. 

Zápis nájmu do katastru nemovitostí a změna vlastnictví

Nově bude rovněž možné nechat zapsat nájem do katastru nemovitostí. K zápisu bude vždy nutný souhlas vlastníka nemovitosti, protože návrh může podat buď vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Význam zápisu do katastru bude zejména v případě převodu nemovitostí. Obecně změna vlastníka není důvodem pro výpověď nájemní smlouvy (pokud si strany neujednají něco jiného). Pokud ovšem nový vlastník v době koupě neměl rozumný důvod pochybovat, že kupovaná věc není pronajata, může nájem vypovědět do 3 měsíců poté, co se o nájemci dozví. Pokud je tedy nájem zapsaný do katastru nemovitostí, nemůže nový vlastník tvrdit, že o nájemci nevěděl (tedy tvrdit, že neměl rozumný důvod pochybovat, že věc není pronajata), a tudíž nemůže nájemní smlouvu vypovědět. Zápis nájmu do katastru nemovitostí tedy poskytuje nájemci ochranu pro případ převodu nemovitosti.

Nájemní smlouva a změna vlastníka

V případě změny vlastnictví nemovitosti přináší zákoník ještě další změnu. V případě změny vlastnictví přecházejí práva a povinnosti na nového vlastníka. To se ovšem netýká povinností vlastníka jako pronajímatele, které jdou nad rámce zákona, pokud o nich nový vlastník v době převodu vlastnictví nevěděl. Z hlediska nájemce je tedy vhodné v nájemní smlouvě upravit povinnost vlastníka v případě prodeje nemovitosti informovat nového vlastníka o existenci nájemního vztahu a jeho obsahu.

Podnájem dle NOZ

Dle současné právní úpravy je nájemce oprávněn dát věc do podnájmu i bez výslovného souhlasu pronajímatele, pokud smlouva neobsahuje jiné ujednání. U nájmu bytu pak platí, že nájemce může dát byt do podnájmu pouze ze souhlasem pronajímatele. Nová právní úprava obsahuje pravidlo opačné. Podnájem obecně je možný pouze se souhlasem pronajímatele, naopak k podnájmu bytu se v určitých případech souhlas pronajímatele nevyžaduje, a to v případě, že nájemce sám v bytě trvale bydlí. O podnájmu je nájemce vlastníka bytu povinen bezodkladně informovat a pronajímatel má právo vyžadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a který nebrání dodržování obvyklých pohodlných a hygienických podmínek. 

Skončení nájmu

Nová právní úprava obsahuje některé dílčí rozdíly u skončování nájmů. Obecně je zachovaná možnost smlouvu okamžitě ukončit (tzv. výpověď nájmu bez výpovědní doby) v případě, že některá ze stran porušuje smlouvu zvlášť závažným způsobem (např. nezaplacení nájemného do splatnosti příštího nájemného, nebo pokud užíváním hrozí zničení věci). Speciální pravidla zákon stanoví pro skončení nájmu bytu a nájmu prostor sloužících podnikání. Nově již v případě skončení nájmu bytu pronajímatelem nebude třeba přivolení soudu, ani pronajímatel není povinen poskytovat bytové náhrady. Výpovědní doba je tříměsíční, v případě poškozování bytu závažným způsobem nebo nezaplacení nájemného za dobu 3 měsíců může dát pronajímatel nájemci okamžitou výpověď bez výpovědní doby.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.