Vstup investora do společnosti

U většiny úspěšných podnikatelských záměrů dojde v určité chvíli k rozhodnutí o vstupu externího partnera do společnosti. Ať už je tato snaha motivována potřebou externího financování, dalšího know-how nebo zahraničních kontaktů, je nutné si uvědomit, že vstup investora má několik fází a každá musí být kvalitně ošetřena po všech stránkách.

Příprava, předvstupní audit

Před jakoukoli transakcí musí proběhnout příprava. Mnoho podnikatelů podceňuje právě tuto fázi a předpokládá, že když jejich společnost funguje a je zisková, je připravena na investice. Bohužel většina potenciálních investic končí již v této fázi. Investor před zamýšleným nákupem prověřuje cílovou společnost minimálně z právní a ekonomické stránky. Připravenost na tyto prověrky je jedním ze základních prvků úspěšného vstupu investora.

Jak se tedy připravit na potenciální investici? Každé podnikání je spojeno s řadou zákonných požadavků kladených na evidování podnikatelské aktivity podnikatele. Kromě účetnictví a evidencí týkajících se zaměstnanců se jedná zejména o vedení korporátní dokumentace společnosti. Kvalita, věrohodnost a úplnost vedené evidence mají zásadní vliv na výsledky investorových prověrek.

Další chybou začínajících podnikatelů je podcenění právní stránky svého podnikání. Tímto riskují nejen sankce ze strany státních orgánů, ale také neúspěch ve vyjednávání s investorem. Nejčastěji se jedná o zanedbání formálních požadavků na rozhodnutí orgánů společnosti, případně nerespektování zákonných omezení – například neschválení smluv mezi statutárními orgány a společností valnou hromadou, nedodržování pracovněprávních předpisů nebo absence odpovídajícího oprávnění pro vybranou činnost.

Společnost, která je připravena po právní, ekonomické a technické stránce na případný audit ze strany investora, zpravidla získá nejen lepší vyjednávací pozici, ale především lepší finanční a právní podmínky vstupu. Investice do nepřipravených společností, které neplní zákonné požadavky, investoři podmiňují zárukami ze strany statutárních orgánů, původních vlastníků nebo třetích subjektů a vyšší odpovědností převodců za případné závazky společnosti.

Vstup investora

Způsob vstupu investora závisí po právní stránce především na formě společnosti, do které investor vstupuje. Nejčastěji se využívá koupě obchodního podílu nebo akcií spojená se změnou společenské smlouvy nebo stanov společnosti. Samotná transakce je po právní stránce jednoduchá záležitost. Právní úprava vstupu nového vlastníka do společnosti je v českém právním řádu vtěsnána do několika málo paragrafů. Proto je stěžejní ošetřit podmínky vstupu a spolupráce přímo ve smlouvě o převodu podílů nebo akcií, souvisejících dohodách nebo korporátních dokumentech. Smluvní volnost spolu se širokými možnostmi upravovat vztahy mezi vlastníky společnosti v rámci jejich korporátních dokumentů umožňují nastavení vzájemného vztahu přesně podle potřeb stran.

Pro úpravu vzájemných vztahů lze využít také tzv. „side agreements“ nebo „shareholders agreement“. Tyto smlouvy slouží především k úpravě vztahů mezi investorem a původním vlastníkem v období po realizaci vstupu. V těchto dohodách je také vhodné upravit i případný další prodej společnosti nebo vstup dalších investorů. Český obchodní zákoník takové smlouvy výslovně neupravuje a z tohoto důvodu jsou uzavírány jako tzv. smlouvy nepojmenované. Strany si v ní můžou sjednat jakékoliv podmínky, pokud takové ujednání neodporuje závazným ustanovením zákona.

Vzájemná spolupráce a její ukončení

Sjednat si adekvátní rámec budoucí spolupráce s investorem je nejvhodnější ve fázi vstupu. Vzájemná očekávání stran je nutné přetavit do vymahatelných závazků, ať už přímo ve smlouvě o koupi podílu, společenské smlouvě nebo stanovách nebo smlouvě o spolupráci.
Většina investorů vyžaduje při vstupu úpravu tzv. exitových strategií. To znamená, že v případě, že by v budoucnu došlo k vstupu dalšího investora nebo prodeji podílů původních vlastníků, investor bude mít specifická práva týkající se takové transakce (např. tzv. take-along right – investor má právo prodat svůj podíl za stejných podmínek jako další vlastníci, apod.).

Mikuláš Vargic, Frank Bold

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.