Novinky v pracovnělékařské péči

Od 1. dubna 2013 se definitivně změnila pravidla poskytování pracovnělékařské péče. Změny, které se dotýkají lékařů, zaměstnavatelů i uchazečů o práci, přinesl zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických službách (ZSZS), který nabyl účinnosti již 1. dubna 2012. ZSZS stanovil lhůtu 1 roku k tomu, aby se zaměstnavatelé a lékaři mohli na nové právní podmínky připravit. Nová pravidla podle ZSZS pak bez výjimky začala platit od 1. dubna 2013. Prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb. byla Ministerstvem zdravotnictví vyhlášena 3. dubna 2013.

Jaké konkrétní změny nový zákon přinesl pro zaměstnavatele?

Jde zejména o povinnost zaměstnavatele zajistit vstupní lékařské prohlídky pro všechny uchazeče o práci, tedy nejen pro budoucí zaměstnance v pracovním poměru, alei pro budoucí zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Původní znění ZSZS počítalo s povinnými vstupními prohlídkami všech uchazečů o práci bez výjimky. Díky novele ZSZS se však vstupní prohlídky uchazečů o práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti vyžadují jen tehdy, jedná-li se o rizikové práce, o práce vyžadující zvláštní zdravotní způsobilost nebo má-li zaměstnavatel o zdravotní způsobilosti uchazeče pochybnosti.

Dodržování vstupních lékařských prohlídek by zaměstnavatelé ani zaměstnanci neměli brát na lehkou váhu. Podle  ZSZS platí, že uchazeč se považuje za zdravotně nezpůsobilého k výkonu dané práce, pokud se před vznikem pracovněprávního vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Před uzavřením pracovní smlouvy či dohody o práci konané mimo pracovní poměr bude tedy pro každého uchazeče nezbytné podrobit se vstupní lékařské prohlídce, jinak nemůže sjednanou práci vykonávat.

Náklady spojené se vstupní prohlídkou hradí zaměstnavatel, jestliže s uchazečem pracovní smlouvu či dohodu skutečně uzavře; v opačném případě si náklady na vstupní prohlídku hradí sám uchazeč.

Vedle vstupních lékařských prohlídek jsou zaměstnavatelé povinni zajistit pro své zaměstnance i prohlídku periodickou, která musí být prováděna u zaměstnanců zařazených do první kategorie prací podle zákona o ochraně veřejného zdraví (např. administrativní práce) jednou za 6 let, u zaměstnanců starších 50 let jednou za 4 roky. U dalších tří kategorií prací se doba pro povinnou periodickou prohlídku zaměstnance zkracuje podle rizikovosti práce, a to až na dobu jednoho roku u čtvrté kategorie prací. Jde-li o práce vykonávané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, periodické prohlídky se neprovádějí. To však neplatí v případě, kdy je práce na základě těchto dohod u zaměstnavatele prováděna opakovaně a po dobu delší, než je lhůta pro provedení periodické prohlídky a zaměstnavatel provádění těchto prohlídek vyžaduje.

Zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci vykonávají výhradně práce zařazené do první kategorie prací, mohou zajišťovat povinné lékařské prohlídky na základě písemné žádosti adresované ošetřujícímu lékaři zaměstnance, tedy nikoli pouze prostřednictvím tzv. závodního lékaře. Součástí sjednané práce však nesmí být činnost, pro jejíž výkon právní předpisy určují zvláštní požadavky (povinné prohlídky řidičů, zaměstnanců pracujících v noci apod.), v takových případech musí i tito zaměstnavatelé uzavřít písemnou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, stejně jako ostatní zaměstnavatelé, jejichž zaměstnanci vykonávají práce zařazené mimo první kategorii prací.

Pokud zaměstnavatel nevyšle uchazeče či zaměstnance k ošetřujícímu či závodnímu lékaři na povinnou lékařskou prohlídku, poruší tím povinnosti na úseku BOZP a vystavuje se tak riziku postihu ze strany inspektorátu práce, který může za tento správní delikt uložit pokutu (ve zvlášť závažných případech až do výše 2 milionů Kč).

Doporučujeme proto povinné vstupní prohlídky zařadit natrvalo do agendy přijímání nových zaměstnanců a uzavření pracovní smlouvy podmínit předložením lékařského posudku o zdravotní způsobilosti uchazeče.

Dana Stejskalová, Frank Bold

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.