Autorizovaný inspektor v novele stavebního zákona

Řadu změn přináší novela stavebního zákona, která nabyde účinnosti 1. 1. 2013. Mezi ty nejpodstatnější patří změna týkající se zkráceného stavebního řízení vedeného pod taktovkou autorizovaného inspektora. Zkrácené stavební řízení podle stávajícího § 117 stavebního zákona znamená pro stavebníky rychlejší alternativu k povolování staveb ve standardním stavebním řízení, přičemž tzv. certifikát autorizovaného inspektora je postaven na roveň stavebnímu povolení. Novela stavebního zákona zpřísňuje pravidla pro proces vedený autorizovaným inspektorem.

Jak uvádí důvodová zpráva k novele a ostatně i naše praktické zkušenosti, stávající úprava zkráceného stavebního řízení vykazuje řadu závažných nedostatků, které umožnily zneužívání tohoto institutu. Někteří autorizovaní inspektoři přistupují ke své kompetenci velmi nedbale, někdy i zlovolně a nedostatečně chrání veřejné a soukromé zájmy, zejména práva vlastníků sousedních nemovitostí. Ministerstvo pro místní rozvoj proto v rámci novely navrhlo zásadní změnu zkráceného stavebního řízení.

K ochraně práv osob, které by jinak byly účastníky stavebního řízení, byla novelou doplněna úprava, kdy se k certifikátu musí nově doložit jejich souhlas. Oznámení o stavbě na základě certifikátu se bude nově podle § 117a stavebního zákona oznamovat na úřední desce. Jak osoby, které by byly účastníky stavebního řízení, tak stavební úřad a dotčené orgány mohou ve lhůtě 30ti dnů od vyvěšení oznámení uplatnit námitky nebo výhrady, které ze zákona mají odkladný účinek. V takovém případě se certifikát postoupí k rozhodnutí správnímu orgánu, který by byl příslušný rozhodnout o odvolání proti stavebnímu povolení. Tento „odvolací orgán“ přezkoumá vydání certifikátu z hlediska souladu s právními předpisy, přičemž může rozhodnout dvěma způsoby: buď o tom, že pro rozpor záměru s právními předpisy certifikát nemá právní účinky, nebo o zamítnutí námitek nebo výhrad pro nepřípustnost nebo nedůvodnost. Pouze v druhém případě vznikne stavebníkovi právo provést stavební záměr na podkladě certifikátu. Toto právo pak samozřejmě vznikne stavebníkovi také v případě, že marně uplyne 30ti denní lhůta pro uplatnění námitek a výhrad.

Jak vidno, novela možnosti posouzení stavby autorizovaným inspektorem velmi výrazně zpřísnila. Až budoucí praxe proto ukáže, zda v některých nekonfliktních případech zůstane rozumnou alternativou ke stavebnímu řízení, či zda v konečném důsledku povede k zániku profese autorizovaných inspektorů, jak tito před přijetím novely varovali.

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.